MPG Online – Uw MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) Specialist

Privacy verklaring

Inleiding
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe De Groene Jongens B.V. omgaat met verwerkingen
van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening heeft betrekking op verwerkingen van
persoonsgegevens via de website www.degroenejongens.nl en op verwerkingen van
persoonsgegevens welke te maken hebben met een aantal bedrijfsprocessen van De Groene
Jongens B.V.

Informatie over De Groene Jongens en contactmogelijkheden
De Groene Jongens B.V. heeft haar bezoekadres te (3514 AZ) Utrecht, aan het
Hooghiemstraplein 165 en is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 65048628 in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De Groene Jongens B.V. wordt hierna aangeduid als: “De Groene Jongens”.

Binnen De Groene Jongens zijn de heren S. Kramer, R. van Splunter en M. Kemper
verantwoordelijk voor de portefeuille “persoonsgegevens”.

Voor vragen over het privacybeleid is De Groene Jongens telefonisch bereikbaar op
telefoonnummer 085-57734229. Op de website, www.degroenejongens.nl, vindt u ook een
contactformulier waarmee u contact met De Groene Jongens op kunt nemen.

Gegevensbeschermingsbeleid
Medewerkers van De Groene Jongens zijn gebonden aan een (intern)
gegevensbeschermingsbeleid. Op basis daarvan is het medewerkers alleen toegestaan om
persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van een opgedragen
taak. Daarnaast zijn medewerkers gebonden aan specifieke instructies over hoe om te gaan
met persoonsgegevens. Onderdeel daarvan is dat medewerkers dienen zich dienen te
houden aan een strikte geheimhouding. Indien gewenst, kan De Groene Jongens
vanzelfsprekend meer informatie over verschaffen over het binnen De Groene Jongens
geldende gegevensbeschermingsbeleid.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Hieronder treft u informatie aan over een aantal belangrijke verwerkingen van
persoonsgegevens welke De Groene Jongens (als verwerkingsverantwoordelijke) uitvoert.

Administratieve gegevens voor de Belastingdienst
Op basis van de fiscale bewaarplicht, moet De Groene Jongens haar administratieve
gegevens 7 jaar bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht De Groene
Jongens persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te
kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht
(en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van
de Belastingdienst.

Persoonsgegevens van sollicitanten
De Groene Jongens kan persoonsgegevens ontvangen en opslaan van sollicitanten. Het kan
hierbij gaan om diverse – al dan niet door de sollicitant zelf verstrekte – persoonsgegevens.
Uitgangspunt is dat De Groene Jongens enkel de persoonsgegevens verwerkt, welke
noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Deze
gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van
De Groene Jongens en van de betreffende sollicitant. Dit belang bestaat uit het kunnen
uitvoeren van een sollicitatieprocedure. De betreffende persoonsgegevens worden maximaal
4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Op basis van aan de sollicitant
gevraagde toestemming kunnen deze persoonsgegevens langer bewaard worden. De
persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 1 jaar bewaard, tenzij expliciet een langere
bewaartermijn met de sollicitant wordt afgesproken. Deze toestemming kan te allen tijde
worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

Evenementen
Het is mogelijk dat u zich inschrijft voor een door De Groene Jongens georganiseerd
evenement. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens
te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Als de genoemde
persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het
evenement.

De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te
kunnen houden. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden,
bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de
daarvoor getoonde animo. De rechtsgrond van deze verwerking van persoonsgegevens is dat
deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De
Groene Jongens en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van De
Groene Jongens om een evenement te kunnen organiseren. In sommige gevallen organiseert
De Groene Jongens een evenement met een partner. Dit zal dan als zodanig worden
gecommuniceerd. In dat geval zal ook de partner de deelnemerslijst ontvangen voor het
zojuist genoemde doeleinde.

De persoonsgegevens kunnen na het evenement ook worden gebruikt om telefonisch
contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden. Concreet houdt dit in dat De
Groene Jongens u binnen 6 maanden na afloop van het evenement éénmaal telefonisch
kunnen benaderen om haar dienstverlening onder de aandacht te brengen. De
persoonsgegevens worden daarom tot uiterlijk 6 maanden na het evenement, dan wel na het
laatste contact in dat kader, door De Groene Jongens bewaard. De rechtsgrond van deze
verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. Dit belang bestaat
concreet uit een commercieel belang om de producten en diensten van De Groene Jongens
bij u onder de aandacht te brengen. In ruil voor het organiseren van het evenement vindt De
Groene Jongens het redelijk en gerechtvaardigd dat De Groene Jongens u één keer
telefonisch mogen benaderen. In het geval het evenement samen wordt georganiseerd met
een partner, dan zal ook deze partner u éénmalig telefonisch mogen benaderen.

Het is daarnaast mogelijk dat tijdens de evenementen foto’s of video’s worden gemaakt. Het
is mogelijk dat de foto’s of beelden worden gepubliceerd op de website, in een nieuwsbrief
of in een andere uiting van De Groene Jongens en/of van een partner die samen met De
Groene Jongens het betreffende evenement organiseert. De Groene Jongens (en eventueel de
betreffende partner) zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of
bezwaar bestaat tegen mogelijke publicatie. Indien mogelijk wordt direct op een mogelijk
bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar is beeld te
brengen. De betreffende foto’s zullen niet langer dan vijf jaar na het evenement actief
worden gepubliceerd. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat publicaties langer beschikbaar
blijven op plaatsen waar De Groene Jongens niet bevoegd is om informatie te verwijderen
en/of te wijzigen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens
noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene
Jongens (en eventueel de partner waarmee De Groene Jongens een evenement organiseert).
Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang. De Groene Jongens (en eventueel de
partner waarmee De Groene Jongens een evenement organiseert) heeft veel tijd en zorg
besteed aan het organiseren van een evenement. In ruil voor het organiseren en kunnen
bijwonen van het evenement, vindt De Groene Jongens het redelijk en gerechtvaardigd dat
bovengenoemde verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden. Dit zodat De Groene
Jongens kan onderbouwen dat actief wordt geïnvesteerd in haar klanten en relaties.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat telefonisch contact
wordt opgenomen of voorafgaand aan het moment dat foto’s en/of beelden worden gemaakt
of gepubliceerd gebruikt kunt maken van het recht van bezwaar. De handelingen waartegen
bezwaar wordt gemaakt, zullen dan niet worden uitgevoerd. Eventuele handelingen welke
voorafgaand aan het moment van bezwaar hebben plaatsgevonden, blijven wel rechtsgeldig.

Opdrachtgerelateerde informatie en documenten
Opdrachtgerelateerde informatie en documenten worden maximaal 20 jaar plus 6 maanden
bewaard, gerekend vanaf de dag dat de opdracht is afgesloten. Bij opdrachtgerelateerde
informatie gaat het om informatie en/of documentatie met betrekking tot algemene
projectgegevens, overeenkomsten en gemaakte afspraken, gedane aanbieden, beschrijving
van de aangenomen opdracht, financiële overzichten, meer- en minderwerk, planningen,
gebouwopnames, rapportages, ontwerpstukken, aan te leggen dan wel aan te passen
nutsvoorzieningen en bijbehorende infrastructuur & bouw- en woningtoezicht en
bijbehorende vergunningen, risicobeschrijvingen, aanbiedingen van derden,
onderaanneming & mandagenregisters, VGM-plannen, VCA-kwalificaties, bestelde
materialen, tekeningen, technische gegevens, keuringsrapporten, opleveringsdocumentatie,
revisiegegevens, duurzaamheidssaspecten en oplossingen, foto’s, calculaties,
gespreksverslagen, agenda-afspraken, contactmomenten, nazorgaspecten en alle
bijbehorende (papieren en digitale) correspondentie. De termijn van 20 jaar valt samen met
de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 van het
Burgerlijk Wetboek. Door het bewaren van de opdrachtgerelateerde informatie en
documenten is het mogelijk dat ook persoonsgegevens worden bewaard. Deze verwerking
van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van De Groene Jongens. De Groene Jongens beschikt door deze verwerking namelijk over
een volledig dossier in het geval sprake is van een aansprakelijkstelling of in het geval tegen
haar een (juridische) vordering wordt ingesteld. Daarnaast kan De Groene Jongens met de
informatie ook haar dienstverlening optimaliseren, bijvoorbeeld omdat duidelijk is wanneer
voor het laatste moment contact met u geweest is en wat daarbij (globaal) met u is
besproken en/of overeengekomen. Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw
recht van bezwaar. De Groene Jongens zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De
Groene Jongens dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen
dan de belangen van de persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de
persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
Informatie over leveranciers
Naast de zojuist benoemde opdrachtgerelateerde informatie en documenten, bewaart De
Groene Jongens ook separaat algemene informatie over haar leveranciers. De bewaarde
persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres, en telefoonnummer. Deze
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De
Groene Jongens en de betreffende leverancier, omdat bijvoorbeeld hierdoor een nieuwe
bestelling kan worden geplaatst.

Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie bewaren. Het door De Groene
Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld”
informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van
contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om
bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld
bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd
belang van De Groene Jongens en de betreffende leverancier, dit nu de verwerking van
persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment van
het plaatsen van de laatste order. De persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in
het geval het gaat om opdrachtgerelateerde informatie en documenten. Dat zal regelmatig
ook het geval zijn. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is beschreven in de
alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.
Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens
zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende
gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de
persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over potentiële leveranciers
De Groene Jongens bewaart informatie van contactpersonen van potentiële leveranciers. De
bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en
telefoonnummer. Deze informatie is afkomstig van aan De Groene Jongens verstrekte
visitekaartjes. Deze verwerking is daardoor toegestaan van uitdrukkelijk daarvoor gegeven
toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De informatie wordt
bewaard om contact met de betreffende persoon op te kunnen nemen.
Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie over contactpersonen van
potentiële leveranciers bewaren. Het door De Groene Jongens gebruikte administratiepakket
biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld” informatie in te vullen. Dit veld kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van contactmomenten in op te nemen. De
Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens in op te
slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld bevinden, dan is deze verwerking
noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens en
de betreffende leverancier, dit nu de verwerking van persoonsgegevens bijdraagt aan
relatiebeheer.
De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het
plaatsen van de laatste order bewaard.
Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens
zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende
gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de
persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Informatie over klanten
Naast de eerder benoemde opdrachtgerelateerde informatie en documenten, bewaart De
Groene Jongens ook separaat algemene informatie over haar klanten. De bewaarde
persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De
Groene Jongens en de betreffende klant. De Groene Jongens kan hierdoor de klant
bijvoorbeeld persoonlijk uitnodigen voor een evenement.
Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie bewaren. Het door De Groene
Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld”
informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van
contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om
bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld
bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd
belang van De Groene Jongens en de betreffende klant, dit nu de verwerking van
persoonsgegevens bijdraagt aan relatiebeheer.
De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het
plaatsen van de laatste order bewaard. De persoonsgegevens kunnen langer worden
bewaard in het geval het gaat om opdrachtgerelateerde informatie en documenten. Dat zal
regelmatig ook het geval zijn. Het beleid ten aanzien van deze persoonsgegevens is
beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens
zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende
gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de
persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Informatie over potentiële klanten
De Groene Jongens bewaart informatie over contactpersonen van potentiële klanten. De
bewaarde persoonsgegevens zijn een voornaam, achternaam, e-mailadres en
telefoonnummer. Deze informatie is altijd verzameld op basis van een rechtsgeldige
grondslag, zoals benoemd in dit privacybeleid.
Daarnaast kan De Groene Jongens ook aanvullende informatie bewaren. Het door De Groene
Jongens gebruikte administratiepakket biedt namelijk de mogelijkheid om in een “vrij veld”
informatie in te vullen. Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte verslagen van
contactmomenten in op te nemen. De Groene Jongens zal dit vrije veld niet gebruiken om
bijzondere persoonsgegevens in op te slaan. Als zich persoonsgegevens in het vrije veld
bevinden, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd
belang van De Groene Jongens en de betreffende klant, nu deze verwerking de kans op het
sluiten van een overeenkomst vergroot.

De persoonsgegevens worden tot maximaal 7 jaar gerekend vanaf het moment van het
plaatsen van de laatste order bewaard.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens
zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende
gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de
persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Agenda-afspraken
De Groene Jongens bewaart de naam en het telefoonnummer van mensen waar medewerkers
van De Groene Jongens een zakelijke afspraak mee hebben gehad. Als het gaat om een
afspraak met een contactpersoon van een bedrijf welke producten of diensten van De Groene
Jongens afneemt, dan is deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de met De
Groene Jongens gesloten overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van het
gerechtvaardigd belang van De Groene Jongens. Het beleid ten aanzien van deze
persoonsgegevens is beschreven in de alinea “Opdrachtgerelateerde informatie en
documenten”.

Als het gaat om een afspraak met een (contact)persoon waarmee De Groene Jongens niet in
een contractuele relatie staat (bijvoorbeeld een potentiële klant of afnemer), dan is deze
verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van De Groene
Jongens. Dit is namelijk nodig in verband met de reguliere bedrijfsvoering van De Groene
Jongens (zo kan bijvoorbeeld een (dag)planning gemaakt worden). In dat geval worden de
persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment dat de betreffende
afspraak heeft plaatsgevonden. Deze bewaartermijn is onder meer gerechtvaardigd om een
sluitende kilometerregistratie bij te kunnen houden. Daarnaast is deze termijn
gerechtvaardigd omdat er regelmatig geruime tijd verloopt tussen een kennismaking en een
vervolgcontact en/of een geplaatste order.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. De Groene Jongens
zal dan de persoonsgegevens verwijderen, tenzij De Groene Jongens dwingende
gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de
persoon of personen die bezwaar maken of tenzij de persoonsgegevens verband houden
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregistratie
Het is mogelijk dat bij De Groene Jongens een schriftelijke klacht wordt ingediend over
bijvoorbeeld de door De Groene Jongens verrichten diensten. De Groene Jongens verwerkt de
door u verstrekte persoonsgegevens (in de meeste gevallen een naam en een e-mailadres)
voor de afhandeling van de klacht. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk
voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens. De
persoonsgegevens worden tot uiterlijk 6 maanden na afhandeling van de klacht bewaard. Als
u al een bestaande klant bent en de klacht heeft betrekking op een uitgevoerde of lopende
opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie de alinea
“Opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Verkregen informatie via een digitaal contactformulier
Het is mogelijk dat u via een digitaal contactformulier op de website contact met De Groene
Jongens opneemt. De Groene Jongens verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens (in
de meeste gevallen een naam en een e-mailadres) voor de afhandeling van uw vraag, klacht
of andersoortige communicatie. Een naam en e-mailadres moeten daarom verplicht worden
ingevuld. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van
het gerechtvaardigde belang van De Groene Jongens en van u of uw organisatie. De
persoonsgegevens worden als uitgangspunt maximaal 4 weken bewaard. In het geval sprake
is van een klacht, dan worden deze persoonsgegevens tot uiterlijk 6 maanden na
afhandeling van de klacht bewaard. De persoonsgegevens worden langer bewaard als dit
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag, klacht of
andersoortige communicatie. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als u al een
bestaande klant bent en de vraag, klacht of andersoortige communicatie heeft betrekking op
een uitgevoerde of lopende opdracht, dan worden de persoonsgegevens langer bewaard (zie
de alinea “Het bewaren van opdrachtgerelateerde informatie en documenten”).

Cookies
Op de website www.De Groene Jongens.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Nieuwsbrief van De Groene Jongens
De Groene Jongens verstuurt per e-mail op regelmatige basis een nieuwsbrief, waarmee De
Groene Jongens bestaande klanten informeert over vergelijkbare producten en diensten. Dit
is toegestaan op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de
“AVG”) in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft De
Groene Jongens niet apart toestemming te hebben van haar klanten. Deze
gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van De Groene Jongens. Dit belang bestaat concreet uit een commercieel belang van De
Groene Jongens bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten. Bij elke uiting
wordt een afmeldmogelijkheid geboden.

Het is ook mogelijk dat andere personen de nieuwsbrief van De Groene Jongens ontvangen.
In dat geval zal De Groene Jongens deze nieuwsbrief alleen toesturen nadat De Groene
Jongens daarvoor toestemming hebben ontvangen. Deze toestemming kan te allen tijde
worden ingetrokken (de verwerkingen van vóór de intrekking blijven echter rechtsgeldig).

De Groene Jongens bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) voor
het hierboven beschreven doel tot het moment dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt of
totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

Bewaartermijn
In dit privacybeleid is zoveel als mogelijk aangegeven wat de bewaartermijn van
persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart De
Groene Jongens de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging
De Groene Jongens heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor wat
betreft de organisatorische beveiliging is van belang om te vermelden dat medewerkers van
De Groene Jongens zich dienen te houden aan een gegevensbeschermingsbeleid.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van De Groene Jongens worden verwerkt door
zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website van
De Groene Jongens host. De verwerkers en subverwerkers handelen onder
verantwoordelijkheid van De Groene Jongens en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren
op de persoonsgegevens.
 De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven in dit
privacybeleid) niet verstrekt aan derden, tenzij De Groene Jongens daartoe verplicht is op
basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De Groene Jongens als verwerker?
Als De Groene Jongens een installatieopdracht uitvoert en in die hoedanigheid beschikt over
persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naam en e-mailadres van bij de klanten werkzame
contactpersonen), dan wordt De Groene Jongens voor die persoonsgegevens niet
aangemerkt als verwerker. De Groene Jongens wordt voor dergelijke persoonsgegevens
namelijk aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. De Groene Jongens hoeft daarom
voor deze verwerking van persoonsgegevens geen verwerkersovereenkomst te sluiten met
haar klanten.

Uw privacyrechten
Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om De Groene Jongens
te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing van
uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heeft u het recht om De Groene Jongens te
verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder
bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel
20 AVG) en het recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over
wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Dat is namelijk niet
altijd het geval. Voor meer informatie wordt verwezen naar:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europeseprivacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Als u van een of meer van de genoemde rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met
De Groene Jongens opnemen via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van
bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienenbij-de-ap

Wijzigingen en afrondende opmerkingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, doordat nieuwe verwerkingen plaatsvinden of
verwerkingen anders worden ingericht. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen. Op deze pagina heeft De Groene Jongens beschreven hoe
De Groene Jongens omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en op welke wijze De
Groene Jongens de AVG binnen haar organisatie heeft geïmplementeerd. Mocht u hierover
nog vragen hebben, dan verneemt De Groene Jongens dat graag.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op [7-12-2018]