MPG Online – Uw MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) Specialist

Wetgeving & subsidies

Wetgeving

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is onderdeel van een breder beleidsveld dat als doel heeft Nederland CO2-neutraal én 100% circulair in 2050 te maken. De MPG zorgt voor een lagere milieubelasting van gebouwen. De wettelijke toetsing en handhaving van de milieuprestatie moet leiden tot meer bewustzijn bij ketenpartners en tot nieuwe product- en procesinnovaties. Voorwaarde is dat gemeenten de MPG ook daadwerkelijk toetsen en handhaven. Daarom is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Het gaat hierbij om gebouwen met een hoofdfunctie wonen of kantoor en gebouwen met nevenfuncties bij een kantoorgebouw. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG-normering een maximum grenswaarde van 1,0. Op 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen (niet voor kantoren) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren. Meer weten? Ga dan naar MilieuPrestatie Gebouwen – MPG (rvo.nl)

Subsidies

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

Behalve via normering wordt milieuvriendelijk en circulair bouwen ook gestimuleerd via fiscale instrumenten zoals de Milieu InvesteringsAftrek (MIA), een fiscale stimulans voor bouwen met een lage milieu-impact. De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel (BRON: Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) (belastingdienst.nl)). De aftrek geldt onder andere voor: aanschafkosten, aanpassingskosten, kosten voor milieuadviezen.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO. De afschrijving geldt voor: aanschafkosten, voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt) en aanpassingskosten of aankoop van nieuwe onderdelen.